Reglement wedstrijd Vélonista challenge.

Win een glamping trip voor 8 personen.

1. Organisatie
De wedstrijd Vélonista challenge: win een glamping trip voor 8 personen, hierna “Wedstrijd Vélonista challenge” is een initiatief van B-Tonic, met maatschappelijke zetel te Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, hierna “de Organisator” .

Doel : activatiecampagne Baloise Ladies Tour
Dit Reglement legt de modaliteiten en voorwaarden vast van deze Wedstrijd Vélonista challenge. Aankondigingen hiervoor lopen  via social media-kanalen Facebook en Instagram B-Tonic, newsletter B-Tonic en de website www.velonista.be.  Op die laatstgenoemde website is dit Reglement te raadplegen.
Door deel te nemen aan deze Wedstrijd Vélonista challenge  aanvaarden  de deelnemers onvoorwaardelijk dit Reglement, net als elke beslissing die de Organisator in dit verband neemt.

2. De Prijs

De te winnen prijs is 1 van de 2 Glamping trip voor 8 personen’ met een waarde van 3.872,00 EUR. De Glamping-trip vindt plaats van donderdag 22 juli 2021 tot 23 juli 2021 (2 dagen/1 nacht) te Oelegem.

3. Wedstrijdperiode
De Wedstrijd Vélonista challenge start op dinsdag 1 juni te 00h01en loopt tot en met woensdag 7 juli 23.59 u

4. Deelnemer
Iedereen die zijn hoofdverblijfplaats heeft in België mag meedoen aan de Wedstrijd Vélonista challenge .
Per persoon en per geldig e-mailadres is slechts één deelname aan de Wedstrijd Vélonista challenge mogelijk tijdens de hierboven aangegeven duurtijd van de Wedstrijd Vélonista challenge. Er wordt maximaal één prijs toegekend per e-mailadres. Bij meerdere deelnames weerhoudt de Organisator enkel de eerste deelname. Alleen de deelnemers die hun volledige naam en hun correct e-mail opgaven hebben recht op de prijs.
Medewerkers van de Organisator en van de aan de Organisator verbonden ondernemingen, alsook wie direct of indirect bij (de organisatie van) de actie of de prijs of de (indirecte) aanbieder van de prijs betrokken zijn, zijn uitgesloten van deelname. Een minderjarige die deelneemt aan de Wedstrijd Vélonista challenge  heeft hiervoor toestemming van zijn/haar ouders/voogd. De Organisator houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar  recht op een prijs worden afgenomen.

5. Hoe deelnemen
Deelnemen aan de Wedstrijd Vélonista challenge kan enkel door via de website  www.velonista.be het wedstrijdspel te spelen en het wedstrijdformulier volledig in te vullen. Deelname aan de Wedstrijd Vélonista challenge is gratis. Er geldt geen aankoopverplichting.

6. De winnaar
De Organisator neemt contact op met de winnaar via het door hem/haar opgegeven
e-mailadres en brengt hem/haar persoonlijk op de hoogte van de gewonnen prijs en van de wijze waarop deze overhandigd zal worden. De prijs is niet in te ruilen, ook niet gedeeltelijk en is evenmin overdraagbaar aan derden. De prijs kan niet worden doorverkocht via een portaalsite of enig ander kanaal.

7. Algemene bepalingen

7.1. Iedere deelname aan de Wedstrijd Vélonista challenge via briefwisseling of onder iedere andere vorm dan die door de Organisator is voorzien wordt niet aanvaard.

7.2.Eventuele kosten voor deelname aan de Wedstrijd Vélonista challenge (internetverbinding, telefoon, verplaatsingskosten…) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen enkel geval kunnen deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen van de Organisator. In de mate toegelaten door de van toepassing zijnde wetgeving is de Organisator niet verantwoordelijk voor verliezen, vertragingen, technische problemen van gelijk welke aard, met de website en/of het mailsysteem of enige andere technische storing. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt of evenmin voor eventuele foutieve invoer van gegevens. De Organisator, zijn medewerkers, de door hem ingeschakelde hulppersonen of derden zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen (van welke aard dan ook) in de software, de computer, het netwerk, het internet, waardoor de deelname van de deelnemer niet, gebrekkig, vertraagd of te laat door de Organisator wordt ontvangen

7.3. De Organisator behoudt zich het recht voor, in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, de prijzen door andere prijzen van gelijke of hogere waarde te vervangen.

7.4. In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de Organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en of andere wedstrijd(en) die zij organiseert, uit te sluiten. Indien de Organisator aanduidingen heeft van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt zij zich het recht voor om de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere Wedstrijden van de Organisator uit te sluiten. Bovendien kan bij eventuele schade door de Organisator een schadevergoeding worden gevorderd. Daarnaast behoudt de Organisator zich het recht voor om de nodige juridische stappen te ondernemen tegen al wie zich schuldig maakt aan fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik.

7.5. De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd Vélonista challenge tussentijds te wijzigen en/of vroegtijdig te beëindigen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens de Organisator  kan doen gelden indien de Wedstrijd Vélonista challenge geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast, ongeacht de reden voor zulke beëindiging of aanpassing. Over dergelijke wijziging of beëindiging wordt geen correspondentie gevoerd (bv. briefwisseling, e-mail en/of telefoongesprek). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de Wedstrijd  Vélonista challenge gelden als punt van reglement.

7.6. Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook in hoofde van de Organisator.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Indien enige bepaling van dit Reglement ongeldig of  niet afdwingbaar zou worden bevonden, zal dergelijke ongeldigheid of niet afdwingbaarheid geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van dit Reglement. Het onderhavig Reglement is onderworpen aan Belgisch recht. In geval van een geschil dat niet minnelijk geregeld kan worden, zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, Afdeling Antwerpen bevoegd.

9. Privacy
B-Tonic verwerkt persoonsgegevens voor deze Wedstrijd Vélonista challenge Dit doen wij met respect voor het recht op privacy en zoals de wet het ons voorschrijft. De volledige informatie leest u in ons actueel privacybeleid op onze website : https://www.b-tonic.be/disclaimer Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze producten en diensten op maat van uw persoonlijke situatie aan te bieden of voor te stellen. U kunt ons laten weten dat we uw gegevens niet mogen gebruiken voor marketing- en reclamedoeleinden

Contactgegevens


Voor meer informatie, vragen, suggesties en klachten
kunt u terecht bij onze Data Protection Officer:

privacy@b-tonic.be


B-Tonic 
Data Protection Officer

City Link

Posthofbrug 16

2600 Antwerpen

B-Tonic nv
Posthofbrug 16
2600 Antwerpen
België
Tel.: +32 3 247 28 88
info@b-tonic.be
www.b-tonic.be
KBO BE0725.847.436
IBAN: BE74 7310 4664 0807

Gratis webinar

De kracht van voeding

Host
Claudia Van Avermaet

vrijdag 25 juni 2021 – 12h00 tem 13h00

Gratis webinar

Energy is everything

Host
Evi Van Acker

dinsdag 15 juni 2021 – 12h00 tem 13h00